bài tập 12 thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu hình, cách sử dụng của những thì vô giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài xích luyện hỗ trợ. Bài ghi chép sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kiến thức và kỹ năng ngắn ngủi gọn gàng, và cung ứng bài luyện những thì vô giờ Anh nhằm chúng ta tìm hiểu thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

1. Thì thời điểm hiện tại đơn

1.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Bạn đang xem: bài tập 12 thì trong tiếng anh

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là một trong những kỹ sư.)
 • The xế hộp isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không cao giá.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t tự exercise every evening. (Cô ấy ko luyện thể thao từng tối.)
 • Do they often go đồ sộ school on foot? (Họ đem thông thường đi dạo cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một chân lý, thực sự phân minh vô cuộc . 
 • Diễn miêu tả một thói quen thuộc, hành vi mang ý nghĩa hóa học lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một plan (lịch học tập, lịch di chuyển vị tàu, máy bay…) đem giờ giấc ví dụ, được bố trí mang lại sau này. 

Xem thêm:

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

1.2 Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn

Bài luyện 1. Chia dạng trúng của những kể từ vô ngoặc ở thì thời điểm hiện tại đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ đồ sộ work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Do her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài luyện 2. Tìm và sửa lỗi sai thì thời điểm hiện tại đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t tự their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích má.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> MẤT GỐC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt tức thì thời gian thời điểm hiện tại.
 • Sau câu khẩu lệnh, đề xuất.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện nay sự kêu ca phiền, không dễ chịu Khi một hành vi này cơ xẩy ra lặp chuồn tái diễn. 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề chuẩn bị xẩy ra vô sau này sát.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài luyện về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài luyện 1: Hoàn trở thành những câu sau dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way đồ sộ the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài luyện 2: Chia dạng trúng cho những động kể từ vô ngoặc ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối 1. Look! The xế hộp (move) ví fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next đồ sộ the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) đồ sộ pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) ví loudly.

6. I (not stay) at home page at the present.

7. Now Hana (lie) đồ sộ her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) đồ sộ LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì thời điểm hiện tại trả thành

3.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và kết cổ động vô quá khứ ko xác lập rõ rệt thời hạn. 
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa vặn mới mẻ xẩy ra (thường chuồn với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề này cơ chính thức kể từ quá khứ, vẫn kéo dãn dài tiếp cho tới thời điểm hiện tại và rất có thể lưu giữ vô sau này. 
 • Thường thấy vô cấu hình đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> KHÁM PHÁ LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TỪ A ĐẾN Z

3.2 Bài luyện về thì thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện 1: Chia những động kể từ vô ngoặc quý phái thì thời điểm hiện tại trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want đồ sộ see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my xế hộp.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài luyện 2: Viết lại câu không bao giờ thay đổi nghĩa (thì thời điểm hiện tại trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started đồ sộ rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed má was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed má for 3 months.

4. Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

4.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vấn đề (bắt đầu kể từ quá khứ, tiếp nối cho tới thời điểm hiện tại và đem tài năng kéo dãn dài cho tới vô tương lai).
 • Diễn miêu tả một hành vi vừa vặn mới mẻ kết cổ động tuy nhiên đem tác động, nhằm lại kết quả ở thời điểm hiện tại. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

=>6 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÀNH CÔNG

4.2 Bài luyện về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc quý phái thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the xế hộp for hours. (wait)

3. Sara ______ about where đồ sộ go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài luyện 2: Hoàn trở thành câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started đồ sộ work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began đồ sộ take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s xế hộp broke down. Then he began đồ sộ walk đồ sộ work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her đồ sộ lose weight. Then she began đồ sộ tự exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started đồ sộ cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started đồ sộ volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking đồ sộ work ever since his xế hộp broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her đồ sộ lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì quá khứ đơn

5.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi vẫn trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at home page last Sunday. (Anh ấy dường như không trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ vẫn chính là chúng ta của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi phượt Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show má how đồ sộ open the oven. (Cô ấy ko mang lại tôi thấy cơ hội phanh lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ vẫn khiến cho bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề vẫn xẩy ra và kết cổ động tức thì bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một thói quen thuộc vô quá khứ, tuy nhiên thời điểm hiện tại không thể nữa.
 • Kể lại những hành vi ngắn ngủi, xẩy ra tiếp tục nhau vô quá khứ.
 • Sử dụng vô câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

=> QUY TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HIỆU QUẢ NHẤT

5.2 Bài luyện thì quá khứ đơn

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new xế hộp last month. 

3. They (go)___________ đồ sộ LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the mèo jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài luyện 2: Hoàn trở thành câu sau ở thì quá khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ đồ sộ another đô thị.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ đồ sộ the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved đồ sộ another đô thị.

3. When did they get the first award?

4. She did not go đồ sộ the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told má about her secret last night. 

6. Thì quá khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ thì xuất hiện nay một hành vi không giống xen ngang (hành động xen vô thông thường được phân chia ở quá khứ đơn). 
 • Diễn miêu tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài luyện về thì quá khứ tiếp diễn

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving home page, Jack _____ (try) desperately đồ sộ tương tác má.

Xem thêm: đột biến điểm

5. My sister ______ (watch) TV when he got home page.

Đáp án

1. was swimming

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài luyện 2: Tự hoàn thành xong vế sót lại của những câu sau vị thì quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham lam khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì quá khứ trả thành

7.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề vẫn xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vấn đề khác vô quá khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài luyện về thì quá khứ trả thành

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài luyện 2: Viết lại câu nhờ vào kể từ mang lại sẵn

1. Kai had gone home page before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came home page.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone home page, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came home page, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

8.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm biểu diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra xuyên suốt một khoảng chừng thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra vô quá khứ. 
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước một mốc thời hạn ở quá khứ.
 • Diễn miêu tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước cơ và mặc dù vẫn kết cổ động vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô quá khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài luyện về thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Bài luyện 1: Chi động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars đồ sộ arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, ví she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng mang lại câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả một Dự kiến mang ý nghĩa khinh suất, ko nhờ vào địa thế căn cứ.
 • Diễn miêu tả một đưa ra quyết định tức thì bên trên thời gian rằng, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện nay vô câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài luyện thì sau này đơn

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) đồ sộ work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) má a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) đồ sộ the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài luyện 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ sẽ tạo trở thành những câu đem nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ các buổi party. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come đồ sộ the các buổi party tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn dài vô xuyên suốt một khoảng chừng thời hạn ở sau này. 
 • Diễn miêu tả một nối tiếp hoạch/ dự trù vô sau này, với tài năng rất rất cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn vô sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài luyện về thì sau này tiếp diễn

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài luyện 2: Viết lại trở thành câu đem nghĩa (có phân chia động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh đô thị for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, ví his sister won't ask him đồ sộ go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm biểu diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra và ngừng trước 1 thời điểm tốt một hành vi không giống ở vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài luyện về thì sau này trả thành

Bài luyện 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the kết thúc of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking ví fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

12.1 Tóm tắt con kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn miêu tả một hành động/ vấn đề vẫn xẩy ra và kéo dãn dài (nhấn mạnh sự tiếp nối đem tính liên tục) cho tới 1 thời điểm tốt Khi một hành vi không giống xẩy ra vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài luyện về thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

Bài luyện 1: Chia động kể từ ở vô ngoặc quý phái thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

1. By the kết thúc of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the kết thúc of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get đồ sộ Hanoi this evening, we _____ (drive) more kêu ca five hundred miles. We are going đồ sộ be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the kết thúc of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài luyện 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau:

1. Richel wants đồ sộ speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không tính tiền time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye đồ sộ San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for trăng tròn years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

Xem thêm: nhật bản nằm ở khu vực nào

4. C

5. B

Bài ghi chép vẫn tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng và cung ứng một trong những bài xích luyện nhằm những chúng ta cũng có thể thích nghi và ghi ghi nhớ cấu hình, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài xích luyện những thì vô giờ Anh phía trên rất có thể chung người xem học tập chất lượng hơn!