đăng ký bảo hiểm y tế

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

1. Người nhập cuộc lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ)

Bạn đang xem: đăng ký bảo hiểm y tế

a) Đối với những người nhập cuộc tự tổ chức triển khai BHXH đóng góp BHYT: Nộp làm hồ sơ cho tới Ủy Ban Nhân Dân xã hoặc cho tới ban ngành BHXH. Đối với những người đang được hưởng trọn trợ cấp cho thất nghiệp: nộp làm hồ sơ cho tới ban ngành BHXH.

b) Đối với những người nhập cuộc tự ngân sách giang sơn đóng, (hỗ trợ 100% nấc đóng BHYT): Nộp làm hồ sơ cho tới Ủy Ban Nhân Dân xã. Trừ những ngôi trường hợp:

- Người nhập cuộc tiếp tục hiến phần tử khung người người: nộp làm hồ sơ cho tới ban ngành BHXH;

- Người nhập cuộc tự ban ngành, đơn vị chức năng quản lí lý: nộp làm hồ sơ cho tới đơn vị chức năng quản lý và vận hành đối tượng người sử dụng.

c) Đối với những người được ngân sách giang sơn tương hỗ 1 phần nấc đóng góp BHYT:

- Trường phù hợp nộp hồ sơ cho tới Tổ chức cty hoặc ban ngành BHXH: Lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1.1 điều 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp cho tới tổ chức triển khai cty hoặc ban ngành BHXH.

- Trường phù hợp nộp qua loa Cổng Dịch Vụ Thương Mại công: Lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp trực tuyến bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

- Học sinh, sinh viên: Nộp làm hồ sơ cho tới cơ sở dạy dỗ.

d) Người nhập cuộc BHYT theo gót hộ gia đình:

- Trường phù hợp nộp hồ sơ cho tới Tổ chức cty hoặc ban ngành BHXH: Lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1.1 điều 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp cho tới tổ chức triển khai cty hoặc ban ngành BHXH bên trên toàn nước.

- Trường phù hợp nộp qua loa Cổng Dịch Vụ Thương Mại công: Lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp trực tuyến bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

2. Đối với Ủy Ban Nhân Dân xã: Nhận làm hồ sơ của những người nhập cuộc, lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp làm hồ sơ như sau:

a) Đối với những người nhập cuộc tự tổ chức triển khai BHXH đóng: Nộp cho tới ban ngành BHXH.

b) Đối với những người nhập cuộc tự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lí lý: nộp cho tới ban ngành Lao động - Thương binh và xã hội và ban ngành BHXH cấp cho thị trấn.

c) Các đối tượng người sử dụng còn sót lại nộp cho tới ban ngành BHXH.

Xem thêm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. quan Lao động - Thương binh và xã hội: Nhận làm hồ sơ tự Ủy Ban Nhân Dân xã gửi cho tới, phối phù hợp với ban ngành BHXH thanh tra rà soát, đánh giá, so sánh, xác nhận số người nhập cuộc, số chi phí nên đóng góp của từng group đối tượng người sử dụng.

4. Cơ sở trợ gom xã hội/Cơ sở nuôi chăm sóc, điều chăm sóc thương binh và người dân có công/Cơ sở dạy dỗ công việc và nghề nghiệp nằm trong ngành Lao động - Thương binh và xã hội/cơ quan/đơn vị quản lý và vận hành người chỉ nhập cuộc BHYT: Nhận làm hồ sơ của những người nhập cuộc, lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp cho tới ban ngành BHXH.

5. Tổ chức dịch vụ: Nhận làm hồ sơ của những người nhập cuộc, thu chi phí đóng góp nằm trong trách móc nhiệm đóng góp của những người nhập cuộc BHYT và lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ), nộp cho tới ban ngành BHXH.

6. Cơ sở giáo dục: Nhận làm hồ sơ của học viên, SV, thu chi phí đóng góp BHYT nằm trong trách móc nhiệm đóng góp của học viên, sinh viên; lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp cho tới ban ngành BHXH.

7. Phòng/Tổ cơ chế BHXH: Nhận làm hồ sơ của những người tham ô gia BHYT tự tổ chức triển khai BHXH đóng góp (kể cả đối tượng người sử dụng đang được ngóng phát hành ra quyết định hưởng trọn hưu trí) kể từ Sở phận một cửa; lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 3 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) gửi cho tới Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

8. Trường phù hợp trả trả: Người nhập cuộc nộp làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 4 mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) cho tới Tổ chức dịch vụ (đối với những người nhập cuộc được ngân sách giang sơn tương hỗ 1 phần nấc đóng góp BHYT, người nhập cuộc BHYT theo gót hộ gia đình); cơ sở dạy dỗ (đối với học viên, sinh viên) hoặc ban ngành BHXH.

Bước 2. Đóng chi phí.

1. Người tham ô gia:

a) Người được ngân sách giang sơn tương hỗ 1 phần nấc đóng góp BHYT; người nhập cuộc BHYT theo gót hộ gia đình: Đóng chi phí cho tới tổ chức triển khai cty hoặc cho tới ban ngành BHXH;

Trường phù hợp người nhập cuộc nộp làm hồ sơ qua loa Cổng Dịch Vụ Thương Mại công: Lập làm hồ sơ theo gót quy lăm le bên trên tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp trực tuyến bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công.

b) Học sinh, sinh viên: đóng góp chi phí cho tới hạ tầng giáo dục.

2. Tổ chức dịch vụ: Thu chi phí đóng góp BHYT phần nằm trong trách móc nhiệm đóng góp của những người tham ô gia; cấp cho biên lai thu chi phí cho những người nhập cuộc theo gót quy lăm le. Nộp số chi phí tiếp tục thu của những người nhập cuộc cho tới ban ngành BHXH mỗi ngày trải qua thông tin tài khoản ngân hàng hoặc khối hệ thống tiện nghi lanh lợi.

3. Thương hiệu giáo dục: Nộp số chi phí tiếp tục thu của Học sinh, SV cho tới ban ngành BHXH mỗi ngày trải qua thông tin tài khoản ngân hàng.

4. Cơ quan lại Lao động – Thương binh và xã hội: Chuyển chi phí đóng góp BHYT theo gót phân cấp cho hoặc phối phù hợp với ban ngành BHXH đề xuất ban ngành tài chủ yếu gửi chi phí đóng góp BHYT cho tới ban ngành BHXH theo gót quy lăm le.

Xem thêm: khi chuyển hướng tấn công vào gia định quân pháp đã thay đổi kế hoạch xâm lược việt nam như thế nào

5. UBND xã/Cơ sở trợ gom xã hội/Cơ sở nuôi chăm sóc, điều chăm sóc thương binh và người dân có công/Cơ sở dạy dỗ công việc và nghề nghiệp nằm trong ngành Lao động - Thương binh và xã hội/cơ quan/đơn vị quản lý và vận hành người chỉ nhập cuộc BHYT: Chuyển chi phí đóng góp BHYT theo gót phân cấp cho hoặc đề xuất ban ngành Lao động - Thương binh và xã hội hoặc ban ngành tài chủ yếu gửi kinh phí đầu tư đóng góp BHYT cho tới ban ngành BHXH.

Bước 3. Cơ quan lại BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo gót quy lăm le.

Bước 4. Nhận sản phẩm, gồm: Thẻ BHYT; Quyết lăm le trả trả và chi phí trả trả (nếu có).