đăng ký sở hữu trí tuệ

1. Quy quyết định về gia hạn hiệu lực thực thi văn bởi vì bảo lãnh (VBBH)

Giấy ghi nhận ĐK thương hiệu với hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày cấp cho cho tới không còn 10 năm Tính từ lúc ngày nộp đơn, rất có thể gia hạn rất nhiều lần thường xuyên, từng lượt 10 năm so với toàn cỗ hoặc một trong những phần hạng mục sản phẩm & hàng hóa, công ty.

Bạn đang xem: đăng ký sở hữu trí tuệ

Để được gia hạn hiệu lực thực thi VBBH, trong tầm 06 mon tính cho tới ngày VBBH không còn hiệu lực thực thi mái ấm VBBH cần nộp đơn đòi hỏi gia hạn. Đơn đòi hỏi gia hạn rất có thể được nộp muộn tuy nhiên không thực sự 06 mon Tính từ lúc ngày VBBH không còn hiệu lực thực thi và mái ấm VBBH cần nộp thêm thắt lệ phí gia hạn hiệu lực thực thi muộn.

- Hồ sơ đòi hỏi gia hạn hiệu lực thực thi VBBH gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi gia hạn hiệu lực thực thi VBBH (theo khuôn mẫu 02-GH/DTVB bên trên Phụ lục C của Thông tư 01);

+ Bản gốc VBBH (trường hợp ý đòi hỏi ghi nhận việc gia hạn vô VBBH);

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 01 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực thực thi VBBH và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định kể từ chối gia hạn hiệu lực thực thi VBBH. Cập nhật nội dung gia hạn vô phiên bản gốc VBBH (nếu có) và trả văn bởi vì cho tới mái ấm chiếm hữu.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm

+ Lệ phí gia hạn hiệu lực thực thi muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi mon nộp muộn

+ Phí thẩm quyết định đòi hỏi gia hạn: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí dùng VBBH: 700.000 đồng/nhóm

+ Phí công tía Quyết quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực thực thi VBBH: 120.000 đồng/VBBH

2. Quy quyết định về cấp cho phó bản/cấp lại VBBH

Cấp phó phiên bản VBBH vô tình huống quyền SHCN thuộc về cộng đồng, VBBH được cấp cho cho tới mái ấm chiếm hữu thứ nhất vô list, những mái ấm chiếm hữu cộng đồng không giống rất có thể đòi hỏi cấp cho phó phiên bản và cần nộp phí công ty cấp cho phó phiên bản.

Cấp lại VBBH Khi văn bởi vì bị rơi rụng, lỗi, rách rưới, không sạch nhạt lù mù đến mức độ ko dùng được, bị túa tách ko giữ vị vệt niêm phong.

- Hồ sơ đòi hỏi cấp cho phó bản/cấp lại VBBH gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho phó bản/cấp lại VBBH (theo khuôn mẫu 03-PBVB/GCN bên trên Phụ lục C của Thông tư 01);

+ 02 khuôn mẫu nhãn hiệu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 01 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại VBBH và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định kể từ chối cấp cho phó bản/cấp lại VBBH. Trả văn bởi vì cấp cho phó bản/cấp lại cho tới mái ấm chiếm hữu.

- Phí, lệ phí:

+ Phí công tía Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại VBBH: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại VBBH: 120.000 đồng/VBBH

+ Phí công ty (tạm thời ko thu, chờ đến lúc với quy quyết định rõ ràng tiếp tục thu sau)

3. Quy quyết định về sửa thay đổi VBBH

Sửa thay đổi VBBH Khi với sự thay cho thay đổi vấn đề về tên/địa chỉ của mái ấm VBBH; thay cho thay đổi mái ấm VBBH (chuyển dịch quyền chiếm hữu tự quá kế tiếp, thừa kế, sáp nhập, phân chia tách, hợp ý nhất….).

Yêu cầu ghi nhận thay cho thay đổi tổ chức triển khai thay mặt SHCN.

Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: sửa thay đổi một số trong những cụ thể nhỏ tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi đáng chú ý khuôn mẫu nhãn hiệu; đòi hỏi giảm sút một hoặc một số trong những thành phầm, công ty.

- Hồ sơ đòi hỏi sửa thay đổi VBBH gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi sửa thay đổi VBBH (theo khuôn mẫu 01-SĐVB bên trên Phụ lục C của Thông tư 01);

+ Bản gốc VBBH;

+ Tài liệu xác nhận việc thay cho thay tên, vị trí (bản gốc hoặc phiên bản sao với xác nhận của công triệu chứng hoặc của ban ngành với thẩm quyền); ra quyết định thay tên, địa chỉ; giấy tờ luật lệ ĐK sale với ghi nhận việc thay cho thay tên, địa chỉ; những tư liệu pháp luật không giống chứng tỏ việc thay cho thay tên, vị trí (có xác nhận của công triệu chứng hoặc của ban ngành với thẩm quyền);

+ Tài liệu chứng tỏ việc quá kế tiếp, thừa kế, sáp nhập, phân chia, tách, thống nhất, liên kết kinh doanh, link, xây dựng pháp nhân mới nhất của nằm trong mái ấm chiếm hữu, quy đổi mẫu mã sale hoặc theo đuổi ra quyết định của Tòa án hoặc của những ban ngành với thẩm quyền khác);

+ Tài liệu thuyết minh cụ thể nội dung sửa đổi;

+ 05 khuôn mẫu thương hiệu (nếu đòi hỏi sửa thay đổi khuôn mẫu nhãn hiệu)

+ 02 phiên bản quy định dùng thương hiệu tập luyện thế, 02 phiên bản quy định dùng thương hiệu ghi nhận đang được sửa thay đổi (nếu đòi hỏi sửa thay đổi thương hiệu tập luyện thể, thương hiệu triệu chứng nhận);

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

Nếu đòi hỏi thu hẹp phạm vi bảo lãnh, cần tổ chức thẩm quyết định lại. Thời hạn thẩm quyết định lại: so với nhãn hiệu: không thực sự 06 tháng

Trường hợp ý phức tạp thời hạn thẩm quyết định cần kéo dãn dài, song cũng không thực sự thời hạn thẩm quyết định lần thứ nhất.

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định ghi nhận sửa thay đổi VBBH và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định kể từ chối sửa thay đổi VBBH. Cập nhật nội dung sửa thay đổi vô phiên bản gốc VBBH và trả văn bởi vì cho tới mái ấm chiếm hữu.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm quyết định đòi hỏi sửa thay đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí công tía Quyết quyết định sửa thay đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn 

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định sửa thay đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH

+ Phí thẩm quyết định lại (nếu đòi hỏi thu hẹp phạm vi bảo hộ): ứng với phí thẩm quyết định lượt đầu: 550.000 đồng/nhóm

4. Quy quyết định về chuyển nhượng ủy quyền quyền chiếm hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền SHCN là sự việc mái ấm chiếm hữu đem phó quyền SHCN của tớ cho tới tổ chức triển khai, cá thể không giống. Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN cần được triển khai bên dưới mẫu mã hợp ý đồng bởi vì văn phiên bản.

Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN chỉ mất hiệu lực thực thi Khi đang được ĐK bên trên Cục Sở hữu trí tuệ.

- Hồ sơ đòi hỏi chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi chuyển nhượng ủy quyền (theo khuôn mẫu 01-HĐCN bên trên Phụ lục D của Thông tư 01);

+ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN;

+ Bản gốc VBBH;

+ Văn phiên bản đồng ý của những đồng mái ấm chiếm hữu về sự việc chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN, nếu như quyền SHCN ứng thuộc về chung;

+ Trường hợp ý chuyển nhượng ủy quyền thương hiệu tập luyện thể, thương hiệu triệu chứng nhận:

Quy chế dùng thương hiệu tập luyện thể, quy định dùng thương hiệu ghi nhận của Mé nhận chuyển nhượng ủy quyền theo đuổi quy quyết định bên trên Điều 105 Luật SHTT;

Tài liệu chứng tỏ quyền nộp đơn của Mé nhận chuyển nhượng ủy quyền so với thương hiệu ghi nhận, thương hiệu tập luyện thể theo đuổi quy quyết định bên trên Khoản 3, KhoảnĐiều 87 của Luật SHTT;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định về sự việc ĐK hợp ý đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định về sự việc kể từ chối ĐK hợp ý đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN. Cập nhật nội dung chuyển nhượng ủy quyền vô phiên bản gốc VBBH nếu như hợp ý đồng được ĐK và trả văn bởi vì cho tới Người nộp đơn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm quyết định làm hồ sơ ĐK hợp ý đồng đem nhượng: 230.000 đồng/VBBH

+ Phí tra cứu vớt thương hiệu link đáp ứng việc thẩm quyết định làm hồ sơ ĐK hợp ý đồng đem nhượng: 180.000 đồng/VBBH

+ Phí công tía Quyết quyết định ghi nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN: 120.000 đồng/đơn        

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định ghi nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền SHCN: 120.000 đồng/VBBH

+ Phí thẩm quyết định quyền nộp đơn và quy định dùng NH (trường hợp ý chuyển nhượng ủy quyền thương hiệu tập luyện thể, thương hiệu triệu chứng nhận): 550.000 đồng/đơn

+ Lệ phí cấp cho Giấy ghi nhận ĐK thương hiệu (trường hợp ý chuyển nhượng ủy quyền một trong những phần hạng mục mặt hàng hóa/dịch vụ đem nhãn hiệu): 120.000 đồng/VBBH

5. Quy quyết định về đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN

Chuyển quyền dùng đối tượng người dùng SHCN là sự việc mái ấm chiếm hữu được cho phép tổ chức triển khai, cá thể không giống được dùng đối tượng người dùng SHCN nằm trong phạm vi quyền dùng của tớ. Việc đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN cần được triển khai bên dưới mẫu mã hợp ý đồng bởi vì văn phiên bản.

Hợp đồng dùng đối tượng người dùng SHCN với hiệu lực thực thi theo đuổi thỏa thuận hợp tác Một trong những mặt mày, tuy nhiên chỉ có mức giá trị pháp luật so với mặt mày loại tía Khi đang được ĐK bên trên Cục Sở hữu trí tuệ. Theo Hiệp quyết định CPTPP thì: “Hợp đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN với hiệu lực thực thi theo đuổi thỏa thuận hợp tác Một trong những mặt mày và có mức giá trị pháp luật so với mặt mày loại 3 ko tùy thuộc vào việc ĐK bên trên Cục SHTT”.

Xem thêm: tỷ lệ kèo chấp

- Hồ sơ đòi hỏi đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN (theo khuôn mẫu 02-HĐSD bên trên Phụ lục D của Thông tư 01);

+ Hợp đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN (02 bản);

+ Văn phiên bản đồng ý của những đồng mái ấm chiếm hữu về sự việc đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN, nếu như quyền SHCN ứng thuộc về chung;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định về sự việc ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN, cấp cho GCN ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định về sự việc kể từ chối ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN. Trả GCN ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN cho tới Người nộp đơn.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp cho Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 120.000 đồng/đơn

+ Phí thẩm quyết định làm hồ sơ ĐK hợp ý đồng đem quyền sử dụng: 230.000 đồng/VBBH

+ Phí công tía Quyết quyết định ghi nhận đem quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định ghi nhận đem quyền sử dụng: 120.000 đồng/VBBH

6. Quy quyết định về sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN

Sửa thay đổi nội dung hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN Khi với sự thay cho thay tên, vị trí của những phía bên trong hợp ý đồng hoặc thay cho thay đổi nội dung những pháp luật nêu vô hợp ý đồng.

Gia hạn hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN vô tình huống những mặt mày thỏa thuận hợp tác nối tiếp triển khai hợp ý đồng sau thời điểm không còn thời hạn của hợp ý đồng hoặc cần thiết tổ chức gia hạn hiệu lực thực thi của từng đối tượng người dùng đem phó vô hợp ý đồng.

Chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN Khi một trong những mặt mày với đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi hợp ý đồng trước thời hạn.

Việc sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN đang được ĐK đều cần được ghi nhận bên trên Cục Sở hữu trí tuệ.

- Hồ sơ đòi hỏi ghi nhận sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi ghi nhận sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN (theo khuôn mẫu 03-SĐHĐ bên trên Phụ lục D của Thông tư 01);

+ Bản gốc Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng (trường hợp ý sửa thay đổi nội dung, gia hạn hiệu lực thực thi hợp ý đồng);

+ Tài liệu chứng tỏ việc sửa thay tên, vị trí của những phía bên trong hợp ý đồng;

+ Thỏa thuận, tư liệu ghi nhận những pháp luật rõ ràng cần thiết sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, gia hạn hoặc kết thúc hiệu lực thực thi hợp ý đồng;;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 01 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định ghi nhận sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định kể từ chối ghi nhận sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN. Cập nhật nội dung sửa thay đổi, gia hạn hiệu lực thực thi hợp ý đồng vô Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN và trả cho tất cả những người nộp đơn.

- Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm quyết định đòi hỏi ghi nhận sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí công tía Quyết quyết định sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 120.000 đồng/VBBH

7. Quy quyết định về cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN

- Hồ sơ đòi hỏi cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN gồm:

+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN (theo khuôn mẫu 03-PBVB/GCN bên trên Phụ lục C của Thông tư 01);

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 01 mon Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Quyết quyết định kể từ chối cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN. Trả phiên bản cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN cho tất cả những người nộp đơn

- Phí, lệ phí:

+ Phí công tía Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định cấp cho phó bản/cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng SHCN: 120.000 đồng/VBBH

+ Phí công ty (tạm thời ko thu, chờ đến lúc với quy quyết định rõ ràng tiếp tục thu sau).

8. Quy quyết định về đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi VBBH (do mái ấm văn bởi vì tuyên tía kể từ vứt quyền SHCN)

Văn bởi vì bảo lãnh bị kết thúc hiệu lực thực thi Khi mái ấm VBBH tuyên tía kể từ vứt quyền SHCN. Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục kiểm tra và rời khỏi Quyết quyết định kết thúc hiệu lực thực thi VBBH Tính từ lúc ngày có được tuyên tía của mái ấm VBBH.

- Hồ sơ đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi VBBH gồm:

+ Tờ khai kết thúc hiệu lực thực thi VBBH (theo khuôn mẫu 04-CDHB bên trên Phụ lục C của Thông tư 01);

+ Văn phiên bản thuyết minh nguyên do đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi VBBH;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp ý nộp đòi hỏi trải qua đại diện);

+ Bản sao triệu chứng kể từ nộp phí, lệ phí theo đuổi quy định;

+ Tài liệu không giống (nếu cần).

- Thời hạn thẩm định: 10 ngày Tính từ lúc ngày nộp đơn

- Kết ngược thực hiện: Ra Quyết quyết định kết thúc hiệu lực thực thi VBBH và công tía bên trên Công báo SHCN hoặc Thông báo kể từ chối kết thúc hiệu lực thực thi VBBH.

- Phí, lệ phí:

+ Lệ phí đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi VBBH: 50.000 đồng/đơn

+ Phí thẩm quyết định đòi hỏi kết thúc hiệu lực thực thi VBBH: 180.000 đồng/VBBH

+ Phí công tía Quyết quyết định kết thúc hiệu lực thực thi VBBH: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết quyết định kết thúc hiệu lực thực thi VBBH: 120.000 đồng/VBBH

Mẫu tờ khai quy quyết định bên trên Phụ lục tất nhiên Nghị quyết định số 65/2023/NĐ-CP

Tờ khai sửa thay đổi văn bởi vì bảo lãnh đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực thực thi văn bởi vì bảo lãnh đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Tờ khai chấm dứt/hủy vứt hiệu lực thực thi văn bởi vì bảo lãnh đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Tờ khai cấp cho phó bản/cấp lại văn bởi vì bảo lãnh đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

 Tờ khai ĐK hợp ý đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Tờ khai ĐK hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Xem thêm: 2006 bao nhiêu tuổi năm 2023

Tờ khai đòi hỏi ghi nhận việc sửa thay đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực thực thi hợp ý đồng đem quyền dùng đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp

Xem

Tải về