đề thi toán học kì 1 lớp 3Bộ 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả phụ vương cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vô dù rỗng và để được tứ số bất ngờ liên tiếp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư vô 9 can. Hỏi từng can đem từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vô địa điểm chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép tắc phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt phỏng khung người người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc ABCD.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB lâu năm cấp … lượt đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC lâu năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa cửa hàng bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt ngay số gạo buổi sớm giảm xuống gấp đôi. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác vô hình vẽ?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt phỏng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của tía cấp 5 lượt tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi hạc

B. 12 tuổi hạc

C. 13 tuổi hạc

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn đem 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn đem toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Xem thêm: đề thi toán lớp 2 học kì 1

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD đem bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô địa điểm trống

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, đem 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi cấp số xe cộ khách hàng 3 lượt. Hỏi công ty tê liệt đem toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số đem 2 chữ số đều là số lẻ. lõi hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 đem thành phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái khoáy cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy đem từng nào trái khoáy cam?

A. 4 trái khoáy cam

B. 5 trái khoáy cam

C. 6 trái khoáy cam

D. 7 trái khoáy cam

Câu 3. Một phần nhì viết lách là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Một phần nhì viết lách là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A đem 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh da trời lâu năm cấp 3 lượt thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhì thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

Mỗi Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa đem tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa đem cấp … lượt số cây viết chì của khách hàng Hoa.

Câu 14. Viết tiếp phụ vương số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 3 đem đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Đã đem điều giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phiếu trả lời trắc nghiệm

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học