mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-03-2023

Bạn đang xem: mã di truyền có tính đặc hiệu tức là


Chia sẻ bởi: Nguyễn chỉ bảo Thy


Mã DT với tính đặc hiệu, tức là

toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

B

mã mở màn là AUG, mã kết giục là UAA, UAG, UGA.

C

nhiều cỗ thân phụ nằm trong xác lập một axit amin.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Chủ đề liên quan

Ví dụ này tại đây rằng lên tính tha hóa của mã di truyền?

A

Sở thân phụ 5'XGU3', 5'AGA3' nằm trong quy lăm le tổ hợp Acginin.

B

Sở thân phụ 5'AUG3' quy lăm le tổ hợp mêtiônin và đem tín hiệu mở màn dịch mã.

C

Sở thân phụ 5'UXU3' chỉ đem vấn đề quy lăm le tổ hợp Xêrin.

D

Sở thân phụ 5'UAA3' ko đem vấn đề mã hóa axit amin.

Các cỗ thân phụ bên trên mARN với tầm quan trọng quy lăm le tín hiệu kết giục quy trình dịch mã là

A

3′GAU5′; 3′AAU5′; 3′AUG5′.

B

3′UAG5′; 3′UAA5′; 3′AGU5′.

C

3′UAG5′; 3′UAA5′; 3′UGA5′.

D

3′GAU5′; 3′AAU5′; 3′AGU5′.

Ở loại vật nhân thực, côđon này tại đây mã hóa axit amin mêtiônin?

Trong quy trình nhân song ADN, vì thế sao bên trên từng chạc tái ngắt bạn dạng với cùng một mạch được tổ hợp liên tiếp còn mạch cơ được tổ hợp con gián đoạn?

A

Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổ hợp mạch mới mẻ theo hướng 5’→3’.

B

Vì enzim ADN polimeraza chỉ ứng dụng lên một mạch.

C

Vì enzim ADN polimeraza chỉ ứng dụng lên mạch khuôn 3’→5’.

D

Vì enzim ADN polimeraza chỉ ứng dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

Quá trình nhân song ADN được triển khai theo đòi cách thức gì?

A

Hai mạch được tổ hợp theo đòi cách thức bổ sung cập nhật tuy nhiên song liên tiếp.

B

Một mạch được tổ hợp con gián đoạn, một mạch được tổ hợp liên tiếp.

Xem thêm: biển báo tốc độ

C

Nguyên tắc bổ sung cập nhật và cách thức buôn bán bảo toàn.

D

Mạch liên tiếp hướng về phía, mạch con gián đoạn hướng ra phía chạc thân phụ tái ngắt bạn dạng.

Trong các loại nuclênôtit nhập cuộc cấu tạo nên ADN ko có loại

Cặp bazơ nitơ này tại đây không có links hiđrô bửa sung?

Loại axit nuclêic này tại đây với dạng sợi đơn tạo nên những thùy tròn trặn và đem bô ̣ba đối mã (anti côđon)? 

Loại axit nucleic này tại đây thẳng thực hiện khuôn tổ hợp protein?

Hai mạch của phân tử ADN links cùng nhau vì chưng links này sau đây?

Đặc điểm này sau đây thuộc sở hữu cấu hình của mARN?

A

mARN với cấu hình mạch kép, dạng vòng, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

B

mARN với cấu hình mạch kép, bao gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

C

mARN với cấu hình mạch đơn, bao gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

D

mARN với cấu hình mạch đơn, dạng trực tiếp, bao gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Chức năng của phân tử ARN vấn đề là

A

bảo quản ngại và truyền đạt vấn đề DT qua chuyện những mới.

B

truyền vấn đề DT kể từ vô nhân ra phía bên ngoài tế bào hóa học.

C

vận gửi axit amin và giải thuật vấn đề DT.

D

cấu tạo thành ribôxôm, là điểm ra mắt tổ hợp prôtêin.

Trong những tuyên bố tại đây, với từng nào tuyên bố đích thị về ADN của tế bào nhân thực?
(1) ADN tồn bên trên ở cả vô nhân và tế bào chất
(2) Tác nhân đột biến chuyển chỉ hiệu quả lên ADN vô nhân tuy nhiên ko hiệu quả lên ADN vô tế bào chất
(3) Các phân tử ADN vô nhân tế bào với cấu hình kép, mạch trực tiếp còn những phân tử ADN vô tế bào hóa học với cấu hình kép, mạch vòng.
(4) Khi tế bào tách phân dung lượng ADN vô nhân và dung lượng ADN vô tế bào hóa học của gửi gắm tử luôn luôn giảm xuống 1 nữa đối với tế bào lúc đầu.

Đặc điểm này tại đây chỉ mất ở ADN của ti thể tuy nhiên không tồn tại ở ADN ở vô nhân tế bào?

A

Được cấu hình kể từ 4 loại đơn phân A, T, G, X theo đòi cách thức nhiều phân.

B

Mang ren quy lăm le tổ hợp prôtêin mang đến tế bào.

C

Có cấu hình dạng vòng, với dung lượng ổn định lăm le và đặc thù mang đến loại.

D

Được phân loại không đồng đều cho những tế bào con cái Khi phân bào.

Một phân tử ADN ở loại vật nhân thực với số nuclêôtit loại Ađênin cướp 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin vô phân tử ADN này là

Gen B ở vi trùng bao gồm 2000 nucleotit, vô cơ với 600 ađênin. Theo lí thuyết, ren B với 600 nucleotit loại

Một ren với 900 cặp nu và với tỉ lệ thành phần những loại nuclêôtit đều bằng nhau. Số links hiđrô của ren là

Xem thêm: cách kiểm tra cccd đã làm xong chưa

Một ren với 100 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại G cướp 35%. Số nucleotit loại A của ren là bao nhiêu?

Trên mạch loại nhất của ren với 25% Ađênin, 18% Guanin; bên trên mạch loại nhì của ren với 12% Guanin. Tỉ lệ % số nuclêôtit loại Timin của ren là

Mạch đơn của ren với tỉ lệ thành phần những loại nucleotit: A:T:G:X = 1: 2: 3: 4. Gen này còn có 3240 links hydro. Số links hóa trị Một trong những nucleotit bên trên ren là :