mẫu sổ quỹ tiền mặt

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo đòi Thông tư 133 và 200 - Cách lập


Hướng dẫn cách lập Sổ quỹ tiền mặt theo đòi Thông tư 133 và 200, mục đích, Căn cứ và cách thức ghi tuột quỹ tiền mặt sử dụng cho tới thủ quỹ (hoặc sử dụng cho tới kế toán tài chính chi phí mặt).

 
1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo đòi Thông tư 133:
 

Bạn đang xem: mẫu sổ quỹ tiền mặt

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số S04a-DNN
(Ban hành theo đòi Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính)

 
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: ...

Ngày, mon ghi sổ Ngày, mon triệu chứng từ Số hiệu triệu chứng từ Diễn giải Sổ tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B     E 1 2 3 G
 
 
 
 
 
 
               

- Sổ này còn có .... trang, khắc số kể từ trang 01 cho tới trang ...
- Ngày cởi sổ:...
 


Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)
Ngày ... mon ... năm ...
Người thay mặt theo đòi pháp luật
(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối với tình huống mướn cty thực hiện kế toán tài chính, thực hiện kế toán tài chính trưởng thì nên ghi rõ rệt số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề ngỗng cty kế toán tài chính, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng cty kế toán tài chính.
 
 

Tải Mẫu sổ Qũy tiền mặt theo đòi Thông tư 133 word:

 
Tải khuôn mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo đòi Thông tư 200 word:

Tải Mẫu Sổ quỹ chi phí mặt mày Excel theo đòi Thông tư 133 và 200:

Xem thêm: xoso 1234.com

Nếu các bạn ko chuyển vận về được thì hoàn toàn có thể tuân theo cơ hội sau:
Bước 1: Để lại mail tại vị trí comment mặt mày dưới
Bước 2: Gửi đòi hỏi vô mail: 
[email protected] (Tiêu đề ghi rõ rệt Tài liệu ham muốn tải)

 
2. Cách lập Sổ quỹ tiền mặt:
 
a. Mục đích:
- Sổ này sử dụng cho tới thủ quỹ (hoặc sử dụng cho tới kế toán tài chính chi phí mặt) nhằm phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ chi phí mặt phẳng chi phí VN của đơn vị chức năng.
 
b. Căn cứ và cách thức ghi sổ:

Sổ này cởi cho tới thủ quỹ: Mỗi quỹ sử dụng một tuột hoặc một vài trang tuột. Sổ này cũng sử dụng cho tới kế toán tài chính cụ thể quỹ chi phí mặt mày và thương hiệu tuột sửa lại là “Sổ kế toán tài chính cụ thể quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với một tuột của thủ quỹ thì có một tuột của kế toán tài chính nằm trong ghi tuy vậy tuy vậy.

Xem thêm: khẳng định

- Căn cứ nhằm ghi tuột quỹ chi phí mặt mày là những Phiếu thu, Phiếu chi đang được triển khai nhập, xuất quỹ.
- Cột A: Ghi tháng ngày ghi tuột.
- Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.
- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp kể từ nhỏ cho tới rộng lớn.
- Cột E: Ghi nội dung nhiệm vụ kinh tế tài chính của Phiếu thu, Phiếu chi.
- Cột 1: Số chi phí nhập quỹ.
- Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.
- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày nên khớp trúng với số chi phí mặt mày vô két.
 
Định kỳ kế toán tài chính đánh giá, so sánh thân ái “Sổ kế toán tài chính cụ thể quỹ chi phí mặt” với “Sổ quỹ chi phí mặt”, ký xác nhận vô cột G.
 


Chú ý: Để theo đòi dõi quỹ chi phí mặt mày, kế toán tài chính quỹ chi phí mặt mày nên cởi “Sổ kế toán tài chính cụ thể quỹ chi phí mặt(Mẫu số S04b-DNN nếu theo đòi TT 133) hoặc (Mẫu số S07a-DN nếu theo đòi TT 200). Sổ này có tăng cột F “Tài khoản đối ứng” nhằm phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nhiệm vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Xem thêm:

mẫu sổ quỹ tiền mặt cách lập