thủ tướng việt nam

Cụ Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: thủ tướng việt nam

Chủ tịch kiêm Sở trưởng Ngoại giao phó nhà nước tạm bợ trình làng Quốc dân đồng bào ngày 02/9/1945

Chủ tịch nhà nước kiêm Sở trưởng Ngoại giao phó nhà nước liên hợp tạm bợ (thành lập ngày 01/01/1946)

Chủ tịch nhà nước liên hợp kháng chiến (thành lập ngày 02/3/1946)

Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng mạo nhà nước mới nhất (từ sau ngày 03/11/1946 cho tới đầu xuân năm mới 1955

Chủ tịch nước nhà nước không ngừng mở rộng (từ kỳ họp loại 5 cho tới kỳ họp loại 10 Quốc hội khóa I)

Ông Phạm Văn Đồng

- Thủ tướng mạo kiêm Sở trưởng Sở Ngoại giao phó nhà nước không ngừng mở rộng (từ kỳ họp loại 5 cho tới kỳ họp loại 10 Quốc hội khoá I).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá III (1964-1971).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá IV (1971-1975).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá V (1975-1976).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (1976-1981).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VII (1981-1987).

Ông Huỳnh Tấn Phát

- Chủ tịch nhà nước Cách mạng tạm bợ Cộng hoà miền Nam nước ta (1969-1976)

Ông Phạm Hùng

- Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (Đến 10/3/1988 vì thế kể từ trần)

Xem thêm: gia phả dòng họ

Ông Đỗ Mười

Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 6/1988 cho tới 7/1991)

Ông Võ Văn Kiệt

- Quyền Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 3/1988 cho tới 6/1988)
- Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 8/1991)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)

Ông Phan Văn Khải

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2006) (đến 6/2006)

Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) (từ 6/2006 cho tới 8/2007)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011) (từ 8/2007 cho tới 8/2011)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 08/2011 cho tới ngày 06/4/2016)

http://nguyentandung.chinhphu.vn

Xem thêm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Ông Nguyễn Xuân Phúc

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 4/2016 cho tới 7/2016).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (2016-2021) (Từ 7/2016 cho tới ngày 05/4/2021).

http://nguyenxuanphuc.chinhphu.vn