tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài luyện Toán lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp chung những học viên rèn luyện những dạng bài xích tính thời gian nhanh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng kiểu dáng sao chép nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế nào là là tính bằng cách thuận tiện nhất?

+ Trong những việc tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục gặp gỡ nhiều việc phức tạp và nên triển khai đo lường và tính toán nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường và tính toán sao mang đến phải chăng và chiếm được sản phẩm sớm nhất có thể.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, … vô việc giải việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, phải chăng và đúng chuẩn nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số vô biểu thức trở nên từng group với tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, phép tắc trừ, phép tắc chia

• Nhân một số trong những với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ chuồn một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số quánh biệt

Các đặc thù cơ là:

• 0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một số trong những mang đến 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức với phân số

• Nhóm những phân số vô biểu thức trở nên từng group với tổng (hoặc hiệu) vị 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 phép tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở khuôn mẫu số nhằm mục đích đưa đến quá số giống như nhau ở cả khuôn mẫu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với những số giống như nhau được màn biểu diễn vị phép tắc nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

Xem thêm: biển báo tốc độ

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài luyện tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh sản phẩm của A – B ?

Xem thêm: thuyết

Hi vọng tư liệu này chung những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích luyện Toán lớp 4, tương tự chung những thầy cô đạt thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện mang đến học viên. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, mời mọc những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm tăng Đề ganh đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo dõi Thông tư 22, Sở đề ganh đua đằm thắm học tập kì lớp 4, .... nhưng mà công ty chúng tôi tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài xích luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!