văn bản quyết định

Hướng dẫn trình diễn văn bản quyết định

Hướng dẫn trình diễn văn bản quyết định

Bạn đang xem: văn bản quyết định

1. Văn phiên bản ra quyết định là một trong những loại văn phiên bản hành chính

Tại Điều 7 Nghị toan 30/2020/NĐ-CP quy toan về những loại văn phiên bản hành chủ yếu như sau:

Văn phiên bản hành chủ yếu bao gồm những loại văn phiên bản sau:

Nghị quyết (cá biệt), ra quyết định (cá biệt), thông tư, quy định, quy toan, thông cáo, thông tin, chỉ dẫn, lịch trình, plan, phương án, đề án, dự án công trình, report, biên phiên bản, tờ trình,

Hợp đồng, công văn, công năng lượng điện, phiên bản ghi ghi nhớ, phiên bản thỏa thuận hợp tác, giấy má ủy quyền, giấy má mời mọc, giấy má trình làng, giấy má ngủ phép tắc, phiếu gửi, phiếu trả, phiếu báo, thư công.

2. Thể thức văn bản quyết định

Tại Điều 8 Nghị toan 30/2020/NĐ-CP quy toan về thể thức văn phiên bản như sau:

- Thể thức văn phiên bản là giao hội những bộ phận cấu trở nên văn phiên bản, bao hàm những bộ phận chủ yếu vận dụng so với toàn bộ những loại văn phiên bản và những bộ phận bổ sung cập nhật trong mỗi tình huống ví dụ hoặc so với một trong những loại văn phiên bản chắc chắn.

- Thể thức văn phiên bản hành chủ yếu bao hàm những bộ phận chính

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

+ Tên phòng ban, tổ chức triển khai phát hành văn phiên bản.

+ Số, ký hiệu của văn phiên bản.

+ Địa danh và thời hạn phát hành văn phiên bản.

+ Tên loại và trích yếu ớt nội dung văn phiên bản.

+ Nội dung văn phiên bản.

+ Chức vụ, bọn họ thương hiệu và chữ ký của người dân có thẩm quyền.

+ Dấu, chữ ký số của phòng ban, tổ chức triển khai.

+ Nơi nhận.

- Ngoài những bộ phận quy toan bên trên khoản 2 Điều 8 Nghị toan 30/2020/NĐ-CP, văn phiên bản rất có thể bổ sung cập nhật những bộ phận khác

+ Phụ lục.

+ Dấu chỉ chừng mật, cường độ khẩn, những hướng dẫn về phạm vi xuất hiện.

+ Ký hiệu người biên soạn thảo văn phiên bản và con số phiên bản phát triển.

+ Địa chỉ phòng ban, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang vấn đề năng lượng điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax.

- Thể thức văn phiên bản hành chủ yếu được triển khai theo gót quy toan bên trên Phụ lục I Nghị toan 30/2020/NĐ-CP.

3. Kỹ thuật trình diễn văn bản quyết định

Tại Điều 9 Nghị toan 30/2020/NĐ-CP quy toan về chuyên môn trình diễn văn phiên bản như sau:

Kỹ thuật trình diễn văn phiên bản bao gồm: 

Khổ giấy má, loại trình diễn, toan lề trang, phông chữ, cỡ chữ, loại chữ, địa điểm trình diễn những bộ phận thể thức, số trang văn phiên bản. Kỹ thuật trình diễn văn phiên bản hành chủ yếu được triển khai theo gót quy toan bên trên Phụ lục I Nghị toan 30/2020/NĐ-CP.

Viết hoa nhập văn phiên bản hành chủ yếu được triển khai theo gót quy toan bên trên Phụ lục II Nghị toan 30/2020/NĐ-CP.

Chữ ghi chép tắt thương hiệu loại văn phiên bản hành chủ yếu được triển khai theo gót quy toan bên trên Phụ lục III Nghị toan 30/2020/NĐ-CP.

4. Hướng dẫn cụ thể trình diễn thể thức văn bản quyết định

Căn cứ Phụ lục I Nghị toan 30/2020/NĐ-CP quy toan về sự việc trình diễn văn bản quyết định như sau:

STT

Thành phần thể thức và cụ thể trình bày

Loại chữ

Cỡ chữ1

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

1

Quốc hiệu và Tiêu ngữ

- Quốc hiệu

In hoa

12 - 13

Đứng, đậm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12

- Tiêu ngữ

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

13

- Dòng kẻ mặt mày dưới

----------

2

Tên phòng ban, tổ chức triển khai phát hành văn bản

- Tên phòng ban, tổ chức triển khai công ty quản lí trực tiếp

In hoa

12 - 13

Đứng

BỘ NỘI VỤ

12

- Tên phòng ban, tổ chức triển khai phát hành văn bản

In hoa

12 - 13

Đứng, đậm

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

12

- Dòng kẻ mặt mày dưới

--------------

3

Số, ký hiệu của văn bản

In thường

13

Đứng

Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BNV-VP; Số: 12/UBND-VX

13

4

Địa danh và thời hạn phát hành văn bản

In thường

13 - 14

Nghiêng

Hà Nội, ngày 05 mon 01 năm 2020

Thành phố Sài Gòn, ngày 29 mon 6 năm 2019

13

5

Tên loại và trích yếu ớt nội dung văn bản

STT

Thành phần thể thức và cụ thể trình bày

Loại chữ

Cỡ  chữ

Kiểu chữ

Ví dụ minh họa

Phông chữ Times New Roman

Cỡ chữ

a

Đối với văn phiên bản mang tên loại

- Tên loại văn bản

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

CHỈ THỊ

14

- Trích yếu ớt nội dung

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Về công tác làm việc chống, chống lụt bão

14

- Dòng kẻ mặt mày dưới

----------------

b

Đối với công văn

Trích yếu ớt nội dung

In thường

12 - 13

Đứng

V/v nâng bậc lộc năm 2019

12

6

Nội dung văn bản

In thường

13 - 14

Đứng

 Trong công tác làm việc chỉ huy...

14

a

Gồm phần, chương, mục, đái mục, điều, khoản, điểm

- Từ “Phần”, “Chương” và số trật tự của phần, chương

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Phần I

Chương I

14

- Tiêu đề của phần, chương

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

14

- Từ “Mục” và số loại tự

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Mục 1

14

- Tiêu đề của mục

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

QUẢN LÝ VĂN BẢN

14

- Từ “Tiểu mục” và số loại tự

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Tiểu mục 1

14

- Tiêu đề của đái mục

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

14

- Điều

In thường

13 - 14

Xem thêm: búp bê đồ chơi cho nam

Đứng, đậm

Điều 1. Bản sao văn bản

14

- Khoản

In thường

13 - 14

Đứng

1. Các mẫu mã...

14

- Điểm

In thường

13 - 14

Đứng

a) Đối với....

14

b

Gồm phần, mục, khoản, điểm

- Từ “Phần” và số loại tự

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Phần I

14

- Tiêu đề của phần

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ...

14

- Số trật tự và title của mục

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

I. NHỮNG KẾT QUẢ...

14

- Khoản:

Trường thích hợp với xài đề

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

1. Phạm vi và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

14

Trường thích hợp không tồn tại xài đề

In thường

13 - 14

Đứng

1. Quyết toan này còn có hiệu lực thực thi thực hiện Tính từ lúc ngày...

14

- Điểm

In thường

13 - 14

Đứng

a) Đối với....

14

7

Chức vụ, bọn họ thương hiệu của người dân có thẩm quyền

- Quyền hạn của những người ký

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. BỘ TRƯỞNG

14

- Chức vụ của những người ký

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG

14

- Họ thương hiệu của những người ký

In thường

13 - 14

Đứng, đậm

Nguyễn Văn A

Trần Văn B

14

8

Nơi nhận

a

Từ “Kính gửi” và thương hiệu phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể nhận văn bản

In thường

13 -14

Đứng

14

- Gửi một nơi

Kính gửi: Sở Nội vụ

14

- Gửi nhiều nơi

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chủ yếu.

14

b

Từ “Nơi nhận” và thương hiệu phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể nhận văn bản

- Từ “Nơi nhận”

In thường

12

Nghiêng, đậm

Nơi nhận:

Nơi nhận: (đối với công văn)

12

- Tên phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể nhận văn bản

In thường

11

Đứng

- Các cỗ, phòng ban ngang cỗ,...;

- ................;

- Lưu: VT, TCCB.

- Như trên;

- ................;

- Lưu: VT, NVĐP.

11

9

Phụ lục văn bản

- Từ “Phụ lục” và số trật tự của phụ lục

In thường

14

Đứng, đậm

Phụ lục I

14

- Tiêu đề của phụ lục

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

14

10

Dấu chỉ cường độ khẩn

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

HỎA TỐC

THƯỢNG KHẨN

KHẨN

13

11

Ký hiệu người biên soạn thảo văn phiên bản và con số phiên bản trị hành

In thường

11

Đứng

PL.(300)

11

12

Địa chỉ phòng ban, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang vấn đề năng lượng điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax

In thường

11 - 12

Đứng

Số:..................................................................................

ĐT:................................. ,.............................................. Fax:................................

E-Mail:............................ Website:..........................

11

13

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

In hoa

13 - 14

Đứng, đậm

XEM XONG TRẢ LẠI

LƯU HÀNH NỘI BỘ

13

14

Số trang

In thường

13 - 14

Đứng

Xem thêm: cách giới thiệu bản thân ấn tượng

2, 7, 13

14

                   

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành riêng cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].